Versie maart 2019

Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (deze “Voorwaarden”) worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Bijlage: Aanhangsel bij deze Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

TNA: handelend onder de naam The Next Ad BV, en haar groepsmaatschappijen die deze Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;

Dienst: De door TNA krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties; Opdrachtgever: De natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten met TNA;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen TNA en Opdrachtgever betreffende levering van de Dienst;

Partijen: TNA en Opdrachtgever;

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals bedoeld in artikel 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens; Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van TNA inclusief alle toepasselijke Bijlagen.

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en offertes van TNA, Overeenkomsten en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen TNA en Opdrachtgever, dan wel zijn rechtsopvolger. Tevens zijn de specifieke Bijlagen van toepassing zoals overeengekomen tussen TNA en Opdrachtgever. Indien dit algemene gedeelte van deze Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen TNA en Opdrachtgever overeengekomen Bijlage, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende Bijlage(n).

2.2 Wanneer in deze Voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling schriftelijk dient te geschieden, wordt daarmee ook bedoeld per e-mail. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door TNA en Opdrachtgever zijn overeengekomen, en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

2.4 Door Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Partijen.

2.5 Als deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen TNA en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in een Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en een specifieke Bijlage prevaleren de bepalingen in de specifieke Bijlage(n).

2.8 TNA is bevoegd deze Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

2.9 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitgesloten.

3.1 Offertes en andere aanbiedingen van TNA zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij door TNA uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier (4) weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TNA verstrekte gegevens waarop TNA haar aanbieding baseert. Indien die gegevens niet juist of volledig blijken te zijn, heeft TNA het recht om de aanbieding te wijzigen.

3.4 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een ongewijzigde geldige offerte en/of aanbieding van TNA.

3.5 Opdrachten geplaatst door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.

3.6 TNA is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn tot door onderhandelen.

4.1 TNA zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De verplichtingen van TNA op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van een inspanningsverbintenis. Eventuele afspraken over een serviceniveau worden steeds separaat schriftelijk vastgelegd in een Service Level Agreement.

4.2 Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijnen en –data alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Genoemde leveringstermijnen gelden dan ook niet als fatale termijnen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ongeacht de oorzaak ervan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, is TNA gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4 TNA is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van TNA en zal TNA hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

4.5 TNA is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

4.6 Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Diensten schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd. Indien de Diensten niet zijn geaccepteerd en Opdrachtgever met afdoende middelen kan aantonen dat de geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient TNA de Diensten binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Diensten weer niet accepteert, zullen partijen de acceptatieprocedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.

5.2 Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van TNA slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer partijen dat zijn overeengekomen, is TNA verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

5.4 Alle door TNA schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. TNA is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.

5.5 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop TNA de vergoeding voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek, opschorting of verrekening plaatsvinden.

5.6 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan TNA de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

5.8 TNA heeft het recht Diensten die zich nog onder TNA bevinden onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op de Diensten die TNA nog onder zich houdt.

5.9 TNA is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen en/ of te indexeren conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS
(Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste vijfentwintig procent (25%). TNA is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

5.10 Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan zij als geaccepteerd gelden. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

5.11 TNA is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.

5.12 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door TNA.

5.13 In het geval de financiële positie van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft TNA het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien de omvang van de Overeenkomst tussentijds wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal TNA dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

6.2 Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door TNA extra werkzaamheden moeten worden verricht
(meerwerk), zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan TNA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door TNA in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan TNA worden verstrekt en zal alle door TNA verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van TNA alsmede de daarna gesloten Overeenkomst zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. TNA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.

7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TNA worden verstrekt, heeft TNA het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door TNA gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van TNA.

7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door TNA gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van TNA verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

8.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 3 voor de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periode, en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Diensten is voltooid.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt, is TNA gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen.

8.3 TNA is gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever anders dan ten behoeve van reorganisatie of fusie, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de Opdrachtgever wijzigt.

8.4 Beëindiging van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming alsnog, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of anders voorgeschreven in de wet.

8.5 In geval van beëindiging van de Overeenkomst vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen TNA reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat TNA ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die TNA vóór de datum van beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen TNA ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

8.6 In het geval van beëindiging van de Overeenkomst komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen. Opdrachtgever is niet langer gerechtigd om van de Dienst gebruik te maken

8.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9.1 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten op alle in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die TNA ter beschikking heeft gesteld uitsluitend bij TNA en/of haar licentiegevers.

9.2 Niets in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van
IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen en/of te wijzigen.

9.4 TNA doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

9.5 Het is TNA toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

9.6 TNA behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

10.1 Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door TNA Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, kan TNA als “bewerker” in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en Opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.

10.2 Opdrachtgever staat er jegens TNA voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart TNA van elke
(rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.

10.3 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend op Opdrachtgever. TNA zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

10.4 TNA zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. TNA zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

10.5 Opdrachtgever zal de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking met TNA bespreken.

10.6 Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door TNA te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

10.7 Indien zich, ondanks het feit dat TNA de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van i) vernietiging, ii) verlies, iii) vervalsing, iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever TNA niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

10.8 Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van TNA, niet als passende technische en organisatorische
maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert TNA geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart TNA volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door TNA getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 10.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

11.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen, in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – programmatuur, (bron)codes, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en vijf (5) jaar na het einde van de Overeenkomst.

11.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers en werknemers van gelieerde ondernemingen en onderaannemers voor zover noodzakelijk in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Aan dergelijke werknemers en onderaannemers dienen overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding te worden opgelegd.

11.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de ontvangende Partij kan aantonen dat de betreffende informatie:
i) reeds aan hem/haar bekend was ten tijde van ontvangst;
ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
iv) op rechtmatige wijze van derden is ontvangen tezamen met het recht tot openbaring zonder enige geheimhoudingsverplichting;
v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.

11.4 Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere Partij, bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken medewerkers van elkaar in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

12.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van TNA is de totale aansprakelijkheid van TNA wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot de vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van TNA wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van TNA beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs
(exclusief BTW en exclusief mediagelden). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op 50% van het voor één jaar bedongen totaal aan vergoedingen (exclusief BTW en exclusief mediagelden). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TNA voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 250.000,–
(tweehonderdvijftig duizend euro). Een reeks met elkaar samenhangende tekortkomingen wordt aangemerkt als één tekortkoming.

12.2 De aansprakelijkheid van TNA voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 1.000.000,– (één miljoen euro).

12.3 De aansprakelijkheid van TNA voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade in verband met het gebruik van door Opdrachtgever aan TNA voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of met de inschakeling van door Opdrachtgever aan TNA voorgeschreven derden is uitgesloten. Tevens is uitgesloten de aansprakelijkheid van TNA wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4 TNA is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door Opdrachtgever afgesloten verzekering.

12.5 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van TNA, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van TNA uit hoofde van dit algemene gedeelte van deze Voorwaarden en de Bijlage geheel onverlet.

12.6 Tenzij nakoming door TNA blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van TNA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts nadat Opdrachtgever TNA onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming alsnog wordt gesteld, en TNA ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat TNA in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.7 Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TNA meldt. Indien TNA niet binnen bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal TNA ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TNA vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. TNA accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart TNA van vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart TNA van alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door TNA geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade door die apparatuur, programmatuur of andere materialen is veroorzaakt.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige in deze Voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle
(rechts)personen waarvan TNA zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

13.1 Bij overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen.

13.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van TNA, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, , storingen in apparatuur en/of (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

13.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.

13.4 Indien TNA ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

14.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door TNA aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen. Opdrachtgever is hiertoe niet bevoegd.

15.1 Indien een geschil tussen Partijen niet in der minne kan worden beslecht, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven.

16.1 Op deze Voorwaarden, de Overeenkomst en Bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.3 Geschillen die tussen TNA en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Voorwaarden, de Bijlagen en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

Consultancy

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van TNA af te nemen Diensten op het gebied van consultancy (inclusief maar niet beperkt tot Facebook & Google advertenties) en/of training, ofwel het op uurbasis inhuren van professionals met een inspanningsverplichting, hierna te noemen “Consultancy”.

2.1 Alle door TNA verleende Consultancy-diensten zullen worden verricht onder het bepaalde in de Overeenkomst.

2.2 TNA zal bij het verrichten van de Diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt TNA zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan TNA ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met betrekking tot een door een specifiek persoon te verlenen Consultancy-diensten, is TNA steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere, gelijk gekwalificeerde, personen.

2.4 Voor zover de Consultancy-diensten worden verleend bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorg dragen voor een adequate en veilige
werkplek. Opdrachtgever zal erop toezien dat medewerkers van TNA op de hoogte worden gebracht van eventuele lokale gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

2.5 Opdrachtgever zal erop toezien dat zijn werknemers en andere onafhankelijke contractpartijen volledig meewerken met (medewerkers van) TNA in verband met de verlening van Consultancy diensten en (medewerkers van) TNA op adequate wijze voorzien van alle informatie die in redelijkheid benodigd is voor de goede verlening van de Consultancy-diensten.

3.1 Het door TNA gehanteerde uur- of dagtarief voor Consultancy-diensten is gebaseerd op dagen van acht uur. Opdrachtgever zal TNA de bij de verlening van dergelijke diensten gemaakte reiskosten en onkosten vergoeden.

4.1 In aanvulling op artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens TNA, kan TNA voor de verleende Consultancy-diensten en de mogelijke gevolgen daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Advertentieverkoop

1.1 De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing op door Opdrachtgever van TNA af te nemen Diensten op het gebied van online advertentieverkoop en campagnemanagement, hierna te noemen “Advertentieverkoop”.

2.1 Voor zover door TNA vooraf in een mediaplan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze TNA niet.

2.2 Op niet-Advertentieverkoop gerelateerde diensten, waaronder maar niet beperkt tot werkzaamheden op het gebied van Consultancy, Analytics advies, is de Bijlage getitled
‘Consultancy’ van toepassing.

3.1 Opdrachtgever zal alle door TNA redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen en verstrekt aan TNA tijdig alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door TNA in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot reclameverboden en informatieverplichtingen.

3.2 Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan TNA aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever TNA van alle
vor-deringen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

3.3 Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan TNA aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat dat advertentiemateriaal voldoet aan technische specificaties zoals door TNA vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld, vrij is van technische gebreken en genoegzaam geschikt is voor plaatsing van meetsystemen. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever TNA van alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg is.

3.4 Alle orders van Opdrachtgever met betrekking tot Advertentieverkoop dienen te worden betaald, en herroeping of annulering is niet mogelijk. TNA zal de kosten voor Advertentieverkoop vooraf in rekening brengen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal geen uitvoering aan de Advertentieverkoop door TNA worden gegeven. Door Opdrachtgever betaald mediabudget voor Advertentieverkoop met betrekking tot geplaatste advertenties kan Opdrachtgever niet retour ontvangen en Opdrachtgever kan daarvoor niet gecrediteerd worden.

3.5 Indien Opdrachtgever gebruikt maakt van TNA Credit zullen aanvullende kosten voor verzekeringen, financiering, transactiekosten van creditmaatschappijen en risicoafdekking ter hoogte van 15% in rekening gebracht worden op het beschikbaar gestelde mediabudget van de Opdrachtgever. Deze kosten worden verrekend met het beschikbare mediabudget alvorens via campagnes uitgegeven te worden en staan los van de management fees zoals in de Opdracht overeengekomen.

3.6 Opdrachtgever is verplicht aan alle verplichtingen ten aanzien van derden te voldoen, voor zover deze van invloed zijn op het uitvoeren van de Overeenkomst door TNA.

4.1 Op verzoek van Opdrachtgever specificeert TNA binnen redelijke termijn na besteding van het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde budget voor Advertentieverkoop, welk deel van het budget besteed is aan inkoop van media en welk deel aan kosten voor campagnemanagement.

4.2 Indien TNA zelfstandig advertentiemateriaal in opdracht van Opdrachtgever opstelt, staat TNA ervoor in dat het advertentiemateriaal in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, waarbij iedere aansprakelijkheid van TNA vervalt in geval Opdrachtgever, in strijd met het bepaalde in artikel 3.1.,geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

5.1 Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt Opdrachtgever TNA alle benodigde informatie voor toegang met leesrechten tot accounts bij derden/dienstverleners.

5.2 TNA zal zich houden aan door Opdrachtgever verstrekte redelijke instructies en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van accounts van Opdrachtgever bij
derden/dienstverleners. TNA heeft echter alleen verplichtingen jegens Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deze derden.

5.3 Voor zover Opdrachtgever gebruik maakt van accounts van TNA bij derden/ dienstverleners, volgt Opdrachtgever steeds strikt de door TNA verstrekte instructies dienaangaande, waaronder – maar niet beperkt tot – betalingstermijnen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart TNA van alle schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig naleven van deze instructies door Opdrachtgever.

6.1 Voor zover de activiteiten van Opdrachtgever of de partij waarmee ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten worden gesloten in het kader van Advertentieverkoop, het plaatsen en uitlezen van informatie op de randapparatuur van eindgebruikers (hierna: Cookies) behelzen, erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving bij het plaatsen en uitlezen van Cookies of analyse data anderszins en erkent dat in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid op TNA rust.

6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtgever steeds volledig handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot Cookies, waaronder – maar niet beperkt tot – de Telecommunicatiewet. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (i) geen Cookies te (doen)plaatsen of te (doen) uitlezen voordat Opdrachtgever hiervoor toereikende toestemming van de eindgebruiker heeft, en (ii) eindgebruikers toereikende informatie te verschaffen in de vorm van een cookie-policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van Cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van TNA toereikend schriftelijk (kunnen) aantonen.

6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door TNA geleden or nog te lijden schade als gevolg van het niet-nakomen van dit artikel 6 en/of overtreding door Opdrachtgever van toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart TNA volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die het gevolg zijn en/ of verband houden met een schending van dit artikel 6 door Opdrachtgever.

7.1 Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen wordt uitgegaan van de administratie- en meetsystemen van TNA, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt, in welk geval zal worden uitgegaan van de meetsystemen van Opdrachtgever.

7.2 In geval van onderbreking, vermoedelijke beïnvloeding van de meetsystemen of een afwijking van meer dan 10% tussen de meetsystemen van TNA en Opdrachtgever, is TNA gerechtigd de verschuldigde vergoeding te berekenen aan de hand van redelijkerwijze in te schatten meetresultaten, al dan niet op basis van eerdere meetresultaten.

8.1 Surcommissions (Surco’s), Nog Te Ontvangen (NTO’s) bedragen, overige kortingen en/of staffels komen aan TNA toe.

8.2 TNA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.

8.3 TNA/MI uses YouTube API Services (API Client) for their social media management platform. By agreeing to our Terms of Service, you are also agreeing to be bound by the YouTube’s Terms of Service (https://www.youtube.com/t/terms).

Voor vragen of meer informatie, neem dan contact op met ons team via info@thenextad.com.

Let’s take it to the next level.

Let’s connect